Forlagsserie: Skrifter från Instututionen för musikvetenskap, Gøteborgs universität