Lånereglement

Reglement for utlån av bøker og materiell1. Hjemmel

Med hjemmel i lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr. 108 § 4 tredje ledd vedtar bystyret i Oslo kommune reglement for Deichman bibliotek.

2. Virkeområde

Disse bestemmelsene gjelder for alle lån ved Deichman bibliotek. Bestemmelsene gjelder også bruk av meråpent bibliotek.

3. Formål

Reglementet har til formål å regulere forholdet mellom låner og Deichman bibliotek som etableres når låner registrerer seg i Deichmans låneregister, samt fastsette ordensbestemmelse for bruk av biblioteket.

4. Definisjoner

I dette reglementet menes med:

 • a) Bibliotekkonto

  En oversikt over låners kontaktopplysninger, og administrering av lån og bestillinger. Ved aktivering av bibliotekkontoen får låner tilgang til bibliotekets tjenester.

 • b) Lånerett

  Rett til å låne fra biblioteket for alle som har registrert seg og aktivert en bibliotekkonto ved Deichman.

 • c) Låner

  En person med lånerett, jf. bokstav b). Lånenummeret og passord identifiserer låneren.

 • d) Meråpent bibliotek

  Tilgang til biblioteket utenom betjent tid.

 • e) Bibliotekkort

  Benyttes av låner ved utlån og som nøkkelkort til meråpent bibliotek.

5. Hvem kan bli låner

Alle som har bostedsadresse i Norge kan bli lånere. Personer under 15 år må ha skriftlig tillatelse fra foreldre eller andre foresatte for å bli låner.

Personer som er fylt 15 år får også tilgang til å bruke de meråpne bibliotekene. Institusjoner/organisasjoner kan få bibliotekkonto i henhold til punkt 12.

6. Personvernerklæring

Deichman ivaretar lånerens personvern og personopplysningene behandles i samsvar med lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og den til enhver tid gjeldende lovgivning for øvrig.

Deichman har utarbeidet en personvernerklæring som beskriver hvilke personopplysninger som blir mottatt, samlet inn og behandlet når man registrerer seg som låner, bruker Min Side og besøker Deichmans nettsider.

Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til låner som enkeltperson. Deichman oppfordrer låner til å lese nøye gjennom personvernerklæringen. Deichmans ansatte undertegner taushetserklæring ved tilsetting.

7. Registrering

Låner bekrefter at bibliotekets reglement er lest og akseptert ved å hake av godkjenning av vilkårene i registreringsskjemaet. Lånenummeret gjelder også nasjonalt. For personer med midlertidig opphold registreres D- eller DUF- nummer.

Låneren er til enhver tid ansvarlig for at registrerte kontaktopplysninger, som adresse, telefonnummer, e-postadresse og lignende, er korrekte. Primært vil e-post benyttes i kommunikasjon med biblioteket om denne er oppgitt. Dette gjelder meldinger om purring, orientering om reserveringer/bestillinger og annen korrespondanse fra biblioteket.

8. Lån

For å låne på biblioteket må låner ha aktivert bibliotekkonto. Materialet som kan lånes på biblioteket er rettighetsbelagt i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven). Dette gjelder både materiale som er lånt på biblioteket, og digitalt materiale som lånes gjennom bibliotekets applikasjoner eller som er tilgjengelig på bibliotekets datamaskiner. Låner er ansvarlig for å overholde lovens bestemmelser, og overtredelse kan medføre sanksjoner.

Låneren er ansvarlig for alle lån på kontoen sin og for at lånt materiale tilbakeleveres innen leveringsfrist. Lånetiden avhenger av materialtype. Biblioteket er ikke ansvarlig hvis lånt materiale skader lånerens avspillingsutstyr.

9. Sanksjoner

Ved for sen innlevering, og ved tap eller skader på lånt materiale, plikter låner å betale gebyr etter gjeldende satser.

Dersom materialet ikke tilbakeleveres etter to purringer, anses materialet for tapt, og låneren må erstatte materialet etter fastsatte satser. Ved innlevering av materialet frafaller biblioteket krav på erstatning, men omkostninger og gebyrer må betales. Ved tap av bibliotekkort får låner et nytt kort mot at det betales et fastsatt gebyr. Tap eller tyveri av bibliotekkort må meldes til biblioteket slik at kortet sperres.

10. Ordensbestemmelser

Alle som bruker biblioteket forplikter seg til å overholde følgende ordensbestemmelser:

 • Vise hensyn til andre og følge alminnelige regler for god oppførsel.
 • Rydde opp etter seg.
 • Holde ro og orden.

Brudd på ordensbestemmelsene kan resultere i at Deichmans ledelse etter en konkret vurdering av det enkelte forholdet inndrar retten til å oppholde seg på bibliotekets område, og retten til å benytte bibliotekets tjenester.

11. Særlig om meråpent bibliotek

Alle lånere over 15 år får tilgang til meråpent bibliotek. Låner får tilgang gjennom elektronisk legitimering i døra. Denne tilgangen er personlig.

Foreldre/foresatte kan ta med seg barn under 15 år. Barn under 15 år skal ikke etterlates alene i biblioteket i meråpen tid.

Det er videoovervåking i biblioteklokalet. Opptak oppbevares etter gjeldende lov og forskrifter.

Overvåkningen er av hensyn til låners sikkerhet og som beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr.

Opphold på meråpent bibliotek skjer på eget ansvar.

Brudd på reglementet kan resultere i at Deichmans ledelse inndrar retten til å bruke meråpent bibliotek.

12. Særlig om utlån til institusjoner/organisasjoner

Ved lån til institusjoner/organisasjoner skal det gå klart fram hvilken avdeling/person som er ansvarlig for det lånte materialet på vegne av institusjonen/organisasjonen. Institusjoner/organisasjoner som har egne bibliotek, låner via dette. Institusjonen/organisasjonen er ansvarlig for alt materiale som er lånt på bibliotekkontoen.

Institusjoner/organisasjoner kan benytte seg av det meråpne tilbudet. Institusjonen/organisasjonen er da ansvarlig for de lånerne som tas med inn i biblioteket. Institusjonen/organisasjonen plikter å gjøre seg kjent med byggets gjeldende brannforskrifter og rutiner.

13. Ikrafttredelse

Reglementet trer i kraft straks.