Utlånsreglement

1. Hjemmel

Med hjemmel i lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr.108 §4 tredje ledd, vedtar bystyret i Oslo kommune reglement for Deichman.

2. Virkeområde

Disse bestemmelsene gjelder for alt utlån av materiale fra Deichman. Bestemmelsene gjelder også bruk av meråpent bibliotek.

3. Formål

Reglementet har til formål å være grunnlaget for standardavtale mellom låner og Deichman. Avtalen består av lånereglement og registreringsskjema.

4. Definisjoner

Låner er person med bibliotekkort og lånerett etter gjeldende lånereglement. Bibliotekkort utstedes til alle lånere ved registrering som låner. Bibliotekkortet identifiserer låneren i bibliotekets utlånssystem, og dokumenterer ved signatur at låneren har lest og akseptert reglementet.

5. Hvem kan få bibliotekkort

For å få bibliotekkort må låner være bosatt i Norge. Alle som har fylt 15 år kan få bibliotekkort mot å vise legitimasjon. Personer under 15 år må ha skriftlig tillatelse fra foreldre eller foresatte. For å få oppgradert bibliotekkortet til adgangskort for meråpent bibliotek må låneren ha fylt 15 år.

Institusjoner/organisasjoner kan få bibliotekkort i henhold til punkt nr. 9.

6. Registrering

Ved opprettelse av bibliotekkort, registreres navn, adresse, fødselsdato og personnummer. Bibliotekkortet gjelder også nasjonalt. For personer med midlertidig opphold registreres D- eller DUF- nummer.

Ved å signere på bibliotekkortet, viser låneren at reglementet er lest og akseptert. Ved opprettelse av bibliotekkort, lager låneren en PIN-kode. PIN-koden er personlig og må brukes når man låner.

Låner kan velge å benytte e-postadresse for henvendelser fra biblioteket. Låneren aksepterer da at alle henvendelser kun sendes til den oppgitte e-postadresse. Dette gjelder krav til purring, orientering om reserveringer og annen korrespondanse fra biblioteket.

Låneren er til enhver tid ansvarlig for at registrerte opplysninger, slik som adresse, telefonnummer, e-postadresse og liknende, er korrekte.

7. Lån av materiale

For å låne materiale må man vise bibliotekkort og oppgi PIN-kode. Låneren er ansvarlig for alle lån på kortet sitt og for at lånt materiale tilbakeleveres innen leveringsfrist. Låner kan ha inntil 30 lån samtidig. Lånetiden avhenger av hvilket materiale man låner.

Lånet kan fornyes så ofte låner ønsker innenfor maksimal utlånstid som er tre ganger normal lånetid. Fornyelser må gjøres før lånet er purret. Dersom det er venteliste på materialet, kan ikke lånet fornyes.

Materialet er registrert som innlevert når det er levert i automat eller til betjening, og låneren har blitt tilbudt kvittering. Låneren plikter å betale erstatning dersom det oppdages skader eller mangler på materialet. Biblioteket er ikke ansvarlig hvis lånt materiale skader lånerens avspillingsutstyr.

8. Sanksjoner

Ved for sen innlevering av lånt materiale plikter låner å betale gebyr etter gjeldende satser. Dersom materialet ikke tilbakeleveres etter to purringer, anses materialet for tapt, og låneren må erstatte materialet etter fastsatte satser. Ved innlevering av materialet frafaller biblioteket krav på erstatning, men omkostninger og gebyrer må betales.

Tap og skader på lånt materiale plikter låneren å erstatte etter fastsatte satser.

Ved tap av bibliotekkort, får låner et nytt kort mot at det betales et fastsatt gebyr. Tap eller tyveri av bibliotekkort må meldes til biblioteket, slik at kortet kan sperres.

9. Særskilt om utlån til institusjoner/organisasjoner

Ved lån til institusjoner/organisasjoner skal det gå klart fram hvilken avdeling/person som er ansvarlig for det lånte materialet på vegne av institusjonen/organisasjonen. Institusjoner som har egne bibliotek, låner via dette. Institusjonen/organisasjonen er ansvarlig for alt materiale som er lånt på bibliotekkortet.

10. Særskilt om meråpent bibliotek

Oppgradert bibliotekkort gir personer over 15 år tilgang til biblioteket fra kl. 07.00 om morgenen til kl. 23.00 om kvelden hver eneste dag hele året. Institusjoner kan også bruke meråpent bibliotek.

Låneren skal signere kontrakt for å få oppgradert bíbliotekkortet til adgangskort for meråpent bibliotek.

For å oppgradere bíbliotekkortet til adgangskort for meråpent bibliotek må låneren forplikte seg til følgende:

  • Vise hensyn til andre.
  • Rydde opp etter deg.
  • Holde ro og orden.
  • Overholde det til enhver tid gjeldende lånereglement.

Man er ansvarlig for bibliotekkortet og hvordan det blir brukt. Oppgradert bibliotekkort er personlig og misbruk kan resultere i inndragelse av retten til å bruke meråpent bibliotek.

Det er videoovervåking i biblioteklokalet. Overvåkningen er av hensyn til brukerens sikkerhet og som beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr. Hærverk vil bli politianmeldt. Opphold på meråpent bibliotek skjer på eget ansvar.

11. Vedtakskompetanse

Byrådet delegeres fullmakt til å foreta mindre endringer i og gi utfyllende bestemmelser til dette regelverket, som å fastsette gebyr ved tap av lånekort, purregebyr for forsinket betaling og erstatning for bøker eller annet materiale som er tapt, skadet eller ikke levert tilbake. Myndigheten er videredelegert til byråden for kultur og næring (byrådsvedtak 17.07.2003 sak 1208). I byrådens sak 10/2009 av 17.02.2000 er avgjørelsesmyndigheten videredelegert til kommunaldirektøren.

12. Klage

Låner kan klage på enkeltvedtak som er fattet på grunnlag av dette regelverket, etter reglene i forvaltningsloven. Klagen fremsettes for det organet som har truffet vedtaket. Klagefristen er tre uker fra parten mottok melding om vedtaket.

13. Ikrafttredelse

Reglement om utlån av bøker og annet materiale ved Deichman trer i kraft straks (fra 01.07.2016).